Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.aldnamanile ihtiyasegnejn awhtahtiya otn el ,anohkesuk idnufmuk azisewk ahtahpizuku okognejN .izninama ahpehpamuk oyohke uynemey ahbi analebukognejn ,alelhukok awsinalelegnulukognejn )ISS( aynakadnabul avesewl ihtognalhu asiznebesasagniz oyeliniqize ihtiyashbewii ,eyawk ;.iduwohk LMTH-ewk oqgn ehtukogn awhtahpukok eldnahpagn potksedi alelicihsukoy aleldniwk isiketi alemuhtukon eynuk osikenafimi azegnob eyawk ettelap-iwk oyelikelenafe etalpmeti ahtehkab okognejn ,LMTH-ewl iznabulo izawlok eldnahpagn uhbewew isidecnmuk uhbewe ahpehpama ahsiyalukon aladuku isiznebesaba alemuv beWeen anafize ihteketezeb ilelhabA .uhbewxama eynaman eynuk sgolb-ii ,asinegnuku ,ihtejiwama ,uhbewel ahpehpegnejn ihtenatni-iwk eyt ehtize iliyafii aladaba ihtenatni-eb ilelhaba GYWISYW-I ;ilelhmoy erawtfos-egn oyalekeznezukogn awizneye olakami alebiqgukoy LMTH-en eynuk IUG-i oyagn ewlelhi ihtiyasi ohpa ,)revaewmaerD aidemorcaMi ilibmahpagn( revaewmaerD ebodA-en eynuk egaPtnorF tfosorciM-egnejn ,ihtenatni-iwk ewiynuhxagnaba GYWISYW-eb ilelhabA ;ilelhmoy margorpiwk oqgn awleytuhquk LMTH-ewk azeluwahkukon eynuk olohxmu ohpa ,tidEtxeT-i eynako dapetoN-egnejn ,isikeTeb ilelhabagn ewihtfoseez iznabize enize ididnii asiznebesukogn awsignulagniz elikesiniQize ihtiyasuhbewiI Perihal Situs Web

Perihal Situs Web .abmahukoz uynemeen eynuk ,oydivi / idnasii ,osikenafimi ,otofii ,isiketi asiznebesukogn oznokneen eynuk olay osilevmen eynuk inapmaknen agnulam izawlu aynakadnabagnuk ukO .isiznebesmuk oyelicaculo izawlon ,ilibmahpagn ewzahculo izawlu asinobiz abuk ,citats-amagna ihtiyasuhbewamagn abukogn aldiz eruhcorb-ey ihtiyasuhbewi eynako egap-evif-ey ihtiyasuhbewi ,isalkey etisbewegnejn ,uhbewey asignehtukoy olekezimi eynako alule mofiI .ewihtfosen eynuk uhbewez okesisez onohkazi anufukoni eyawk olohximi eynimen eynuk otofii ,awluhstacisi alelhukoy anadawcney obuqkniy ,elihtize ihtahkizegn ozekeyubizi aznegna uhbewew ininmu anognaN .edile ahsexi oyelikelehqulo izawlu ,iznabukogn alelenobuk azi citats-ey ihtiyasuhbewi ,imuxabuk eynako ignehtabuk oyewitnirpe anadawcni alezekinukon anafukogN .ewdnewdnii eknoz ozuk oyanafulo izawlu asinobul etisbewewl obolh ulO .agnakelehqagnukogn eynako oyalekeznezukogn alaldu abuku “citats” olohxmognejn awhtahtagni oyan oyidivi eynako odnismU .uluhkmo olohxmoy eynelaxnegnejn eyawk oyawnufuko akekubuku asilakanobuku oyelikelehqukogn awsizneytesi osikenafimI .oyiye LMTH-ewk ayahpagn alakanobuku aluwaluku awlesiznehstesa )SSC( )steehS elytS gnidacsaC( aleyatisew ihtihsiderpSamA ;)LMTH( txetrepyH-ewl imiwLol imiwLiwk ewlahbuk okolhniyukogN .uhbewes iluluqehpisiwk ewleynuhte ihtamofiwk avesiwk ewzolodnole uhbewel ahpehpene eyne citats-ey ihtiyasuhbewI Perihal Situs Web